Χαράξεις ορίων οικοπέδων - αγροτεμαχίων

Χαράξεις οριζοντιογραφικές- υψομετρικές

Επιμετρήσεις - εμβαδομετρήσεις - ογκομετρήσεις

Σταδιακές αποτυπώσεις χωματουργικών εργασιών

Χαράξεις πεδίλων

Δίκτυα οριζοντιογραφικού και υψομετρικού ελέγχου

Έλεγχος μικρομετακινήσεων