Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων  (μεταβιβάσεις, δασαρχείο, τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάνελ, χωρικές μεταβολές κτηματολογίου, άδειες δόμησης)                   

Οριζοντιογραφικές - υψομετρικές αποτυπώσεις

Ένταξη στο ΕΓΣΑ 87

Φωτοερμηνείες

Καθορισμοί αιγιαλού & παραλίας

Πράξεις εφαρμογής

Μελέτες Οδοποιίας (οριζοντιογραφίες, μηκοτομές, διατομές, Χαράξεις άξονα οδού)

Χαράξεις οικοδομικών και ρυμοτομικών γραμμών