Νέα απόφαση: Αλλαγές διαδικασίας έγκρισης παρεκκλίσεων δόμησης & απαιτούμενων δικαιολογητικών

Jan. 3, 2022, 9:05 a.m.

Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Ταγαράς υπέγραψε την

τροποποίηση της απόφασης του ΥΠΕΝ που αφορά στην τροποποίηση της υπό

στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/ 43538/1181/11-3-2020 «Καθορισμός

διαδικασίας, δικαιολογητικών και εντύπου διαβίβασης για την έγκριση

παρεκκλίσεων από τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης περιοχών» (Β’ 1899).

Διαβάστε παρακάτω πως διαμορφώθηκε η ανωτέρω απόφαση μέσω της νέας τροποποίησης (με κόκκινο χρώμα και διακριτή διαγραφή το παλαιό και με πράσινο χρώμα, το νέο κείμενο, μετά την τροποποίηση):

Άρθρο 1
Διαδικασία έγκρισης παρεκκλίσεων

Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται η διαδικασία που ακολουθείται για την έγκριση παρεκκλίσεων από τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης περιοχών, οι οποίες υποβάλλονται κατά την παρ. 1β του άρθρου 40 του ν.4495/17 στο ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών για την πληρότητα του φακέλου της αίτησης για έκδοση οικοδομικής άδειας και λαμβάνονται υπόψη κατά τον έλεγχο της τήρησης των ισχυουσών διατάξεων.

Η αίτηση για τη χορήγηση της έγκρισης παρέκκλισης υποβάλλεται κατά την παρ. 5 του άρθρου 40 του ν.4495/17 (167 Α΄) στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης με συνημμένο φάκελο που περιέχει όλα τα απαραίτητα κατά περίπτωση στοιχεία και δικαιολογητικά του άρθρου 2 της παρούσας.

Η ΥΔΟΜ αφού ελέγξει την πληρότητα του ανωτέρω φακέλου δικαιολογητικών, προβαίνει στον έλεγχο του τοπογραφικού διαγράμματος και του διαγράμματος κάλυψης, διαπιστώνοντας την τήρηση των πολεοδομικών διατάξεων στο κτίριο, πλην των τμημάτων για τα οποία ζητείται παρέκκλιση, καθώς και τις αιτούμενες παρεκκλίσεις από τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης της περιοχής.

Μετά τη θεώρηση του τοπογραφικού διαγράμματος ως προς τους ισχύοντες όρους δόμησης, συντάσσεται έντυπο διαβίβασης του αιτήματος προς την αρμόδια υπηρεσία, σύμφωνα με το πρότυπο έντυπο του παραρτήματος του παρόντος, στο οποίο επισυνάπτεται ο φάκελος δικαιολογητικών και στοιχείων.

Η αρμόδια υπηρεσία εξετάζει το αίτημα παρέκκλισης λαμβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία του φακέλου και εισηγείται στο κατά περίπτωση γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο θετικά ή αρνητικά. Μετά τη γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου συντάσσεται από την αρμόδια υπηρεσία σχέδιο απόφασης χορήγησης της παρέκκλισης, το οποίο υπογράφεται από το κατά περίπτωση αποφασιστικό όργανο (Υπουργός, Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κλπ).

Η έγκριση παρέκκλισης, μετά τη χορήγησή της, υποβάλλεται στο ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης αδειών του ΥΠΕΝ (e-adeies) προκειμένου να ληφθεί υπόψη κατά την έκδοση της οικοδομικής άδειας. Επισημαίνεται, ότι η έγκριση παρέκκλισης από τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης χορηγείται ατομικά στον ενδιαφερόμενο για συγκεκριμένους λειτουργικούς – κτιριοδομικούς λόγους, η αναγκαιότητα των οποίων έχει βεβαιωθεί αρμοδίως.
Συνεπώς, οποιαδήποτε τροποποίηση των παραμέτρων που λήφθηκαν υπόψη κατά τον έλεγχο για τη χορήγησή της (πχ αλλαγή χρήσης του κτιρίου, αλλαγή ιδιοκτήτη ή δραστηριότητας, κτιριακή προσθήκη) επιφέρει την ανάγκη επανεξέτασής της, για τη διατήρησή της ή μη, ακολουθούμενης εκ νέου της οριζόμενης στην παρούσα Απόφαση διαδικασίας.
Συνεπώς, οποιαδήποτε σημαντική τροποποίηση των παραμέτρων που λήφθηκαν υπόψη κατά τον έλεγχο για τη χορήγησή της (π.χ. αλλαγή χρήσης του κτιρίου, αύξηση των πολεοδομικών μεγεθών, κτιριακή προσθήκη, αλλαγή δραστηριότητας), επιφέρει την ανάγκη επανεξέτασής της, για τη διατήρησή της ή μη, ακολουθούμενης εκ νέου της οριζόμενης στην παρούσα απόφαση διαδικασίας. Δεν απαιτείται εκ νέου έγκριση παρέκκλισης στις περιπτώσεις μειώσεων των εγκεκριμένων πολεοδομικών μεγεθών, αλλαγή θέσης κτιρίου, τροποποιήσεων των μελετών χωρίς να επηρεάζονται τα πολεοδομικά στοιχεία για τα οποία έχει ληφθεί απόφαση παρέκκλισης, καθώς και οι λόγοι χορήγησής της.

Άρθρο 2
Στοιχεία και Δικαιολογητικά για την έγκριση παρεκκλίσεων

Για την ανέγερση κτιρίων κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και των ισχυόντων όρων και περιορισμών δόμησης περιοχών, υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) τα εξής στοιχεία – δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση του κυρίου ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα.
  2. Τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου ή γηπέδου σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.
   Για τις περιπτώσεις γηπέδων εκτός σχεδίου, μαζί με το τοπογραφικό διάγραμμα υποβάλλεται απόσπασμα χάρτη με οδοιπορικό σκαρίφημα της περιοχής με ακριβή εντοπισμό του γηπέδου, χαρακτηρισμό δρόμων (κοινοτικός, επαρχιακός, εθνικός, διεθνής), αποστάσεις από εγκεκριμένα σχέδια, θάλασσα, όρια οικισμών, όρια λατομικών ζωνών κλπ.
  3. Διάγραμμα κάλυψης σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.
  4. Αρχιτεκτονική μελέτη (κατόψεις, όψεις και τομές).
  5. Τίτλοι ιδιοκτησίας, πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή κτηματογραφικό φύλλο και απόσπασμα κτηματογραφικού διαγράμματος για κάθε ακίνητο.
  6. Αποδεικτικά στοιχεία νομιμότητας των τυχόν υφιστάμενων κτισμάτων.
  7. Εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών και διοικητικών οργάνων, όπου απαιτούνται, όπως δασαρχείου, αρχαιολογίας, έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης, άδεια ίδρυσης, προέγκρισης χωροθέτησης, έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, έγκριση ύψους λόγω γειτνίασης με αεροδρόμιο ή με γραμμές υψηλής τάσης της ΔΕΗ κλπ.
   Εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών και διοικητικών οργάνων, όπου απαιτούνται, όπως δασαρχείου, αρχαιολογίας, έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης, έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, έγκριση ύψους λόγω γειτνίασης με αεροδρόμιο ή με γραμμές υψηλής τάσης της ΔΕΗ κ.λπ
  8. Τεχνική έκθεση του μελετητή μηχανικού στην οποία δίδεται πλήρης εικόνα της εγκατάστασης από απόψεως κατασκευής και λειτουργίας και αιτιολογείται η αναγκαιότητα της έκτασης και του όγκου των προτεινόμενων κατασκευών και των αιτούμενων παρεκκλίσεων.
  9. Γνώμη του αρμόδιου φορέα ως προς την αναγκαιότητα της παρέκκλισης, συνοδευόμενη από θεωρημένη σειρά αρχιτεκτονικής μελέτης.
   Έγκριση (Άδεια Εγκατάστασης, Έγκριση Εγκατάστασης), όπου υφίσταται, άλλως γνώμη του αρμόδιου φορέα ως προς την αναγκαιότητα της παρέκκλισης, συνοδευόμενη από θεωρημένη σειρά αρχιτεκτονικής μελέτης, τοπογραφικού διαγράμματος και διαγράμματος κάλυψης.
   Εξαιρούνται της υποχρέωσης υποβολής ως δικαιολογητικού της έγκρισης φορέα οι περιπτώσεις αμιγούς χρήσεως ειδικών καταστημάτων (υπεραγορές, καταστήματα, κτιρίων που προορίζονται για τη διοργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων).
  10. Καθορισμός γραμμής αιγιαλού και παραλίας σε περίπτωση που τα γήπεδα είναι παραθαλάσσια.
  11. Φωτογραφίες του περιβάλλοντος χώρου και των υφιστάμενων κτισμάτων.

Επιπρόσθετα των ανωτέρω, υποβάλλεται και κάθε άλλο κατά περίπτωση ειδικό δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην ειδική διάταξη περί χορήγησης παρέκκλισης, ή εφόσον κρίνεται απαραίτητο για την καλύτερη τεκμηρίωση του θέματος.

Άρθρο 3
Έκταση εφαρμογής – Ισχύς

1. Η εφαρμογή των ανωτέρω είναι υποχρεωτική για τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και για τα αρμόδια συλλογικά όργανα.
2. Η ισχύς της παρούσας άρχεται από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πηγή: b2green.gr