Πράξεις Χαρακτηρισμού: Διευκρινήσεις ΥΠΕΝ για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έκδοσης

March 12, 2020, 6:58 a.m.

Παροχή οδηγιών προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις αναφορικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τις πράξεις χαρακτηρισμού, απέστειλε ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του ΥΠΕΝ.

Στις οδηγίες αναφέρονται τα ακόλουθα:

Θέμα: Παροχή οδηγιών
ΣΧΕΤ. Το αριθ. ΣΕΕΔΔ /Φ4/11716/2-10-2018 έγγραφο του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.
Κατόπιν ζητημάτων που προέκυψαν σχετικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται ως απόδειξη του έννομου συμφέροντος κατά την διαδικασία έκδοσης πράξης χαρακτηρισμού και συγκεκριμένα στην αποδοχή ή μη της βεβαίωσης δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης (Ε9) ως δικαιολογητικού απόδειξης του έννομου συμφέροντος, και προκειμένου να υπάρξει ενιαία αντιμετώπιση του ζητήματος, σας κάνουμε γνωστά τα εξής:
Η απαίτηση για κατάθεση του Ε9 ως δικαιολογητικό του έννομου συμφέροντος δεν αποτελεί στοιχείο που καλύπτει τις περιπτώσεις που γίνεται επίκλησή του. Εν προκειμένω, τα δικαιολογητικά καθορίζονται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην αριθ. 118790/7487/22-10-2014 (ΦΕΚ 3632/Β΄/2014) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός του τύπου και των απαιτουμένων στοιχείων της αίτησης για την έκδοση Πράξης Χαρακτηρισμού καθώς και του τύπου του περιεχομένου και των στοιχείων της ανωτέρω πράξης χαρακτηρισμού ως και της απόφασης της Επιτροπής επί των αντιρρήσεων κατ’ αυτής».
Ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων
Αραβώσης Κων/νος
Πηγή: b2green.gr