Τι Ορίζει η Αναλυτική Εγκύκλιος του ΥΠΕΝ για τους Δασικούς Χάρτες

5. Juli 2017 17:04

Το ΥΠΕΝ εξέδωσε χθες μία νέα εγκύκλιο που αφορά στην εφαρμογή διατάξεων των Νόμων 4462/2017 και 4467/2017, με επίκεντρο τις διατάξεις για τους δασικούς χάρτες.

Το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου που υπογράφει ο αναπληρωτής υπουργός Σωκράτης Φάμελλος, είναι το εξής:

Εφαρμογή διατάξεων νόμων 4462/2017 και 4467/2017 και λοιπές οδηγίες
Κατόπιν της ισχύος των διατάξεων των ν. 4462/2017 (ΦΕΚ 39Α΄) και του ν. 4467/2017 (ΦΕΚ 56Α΄), καθώς και λοιπών ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί με αφορμή την ανάρτηση των δασικών χαρτών, σας κάνουμε γνωστά τα εξής:

Α΄ ΜΕΡΟΣ (Αφορά στην εφαρμογή των διατάξεων για τους δασικούς χάρτες)

1. Η νέα παρ. 9 του άρθρου 17 ν. 3889/2010, που εισάγεται με την παρ. 3 άρθρου δεύτερου ν. 4462/2017, αφορά στην επίσπευση και μάλιστα αυτεπαγγέλτως και υποχρεωτικά για τη διοίκηση, της ενεργοποίησης τής έρευνας, κατά προτεραιότητα για τις περιπτώσεις που περιγράφονται στο πρώτο εδάφιοτής διάταξης, σύμφωνα με τα στοιχεία του αναρτημένου δασικού χάρτη, τής μορφής των συγκεκριμένωνεκτάσεων κατά τον κρίσιμο χρόνο που ανάγεται η αιτιολογική βάση τής κήρυξής τους ως αναδασωτέων,προκειμένου να υπάρξει θετική ή αρνητική εισήγηση ανάκλησης ή τροποποίησης της απόφασης, κατ'εφαρμογή τής παρ. 4 άρθρου 44 ν. 998/1979.
Για τον χειρισμό των ανωτέρω υπενθυμίζουμε και την 153373/441/22.02.2017 εγκύκλιο Αναπληρωτή Υπουργού Π.ΕΝ., με ΑΔΑ: 61ΤΗ4653Π8-Ω7Θ.

2. Επισημαίνεται ότι με τις νέες ισχύουσες διατάξεις, μπορεί, παράλληλα για την ίδια έκταση, να υποβάλλονται αίτημα υπαγωγής σε πρόδηλο σφάλμα, αίτημα εξαγοράς ή έγκρισης επέμβασης και αντίρρηση.

Η σειρά χειρισμού των ανωτέρω ως προς την εξέτασή τους είναι να προηγείται το αίτημα για πρόδηλο σφάλμα, η αντίρρηση με αιτιολογικό το πρόδηλο σφάλμα, η αντίρρηση με παράλληλο αίτημα εξαγοράς ή έγκρισης επέμβασης υπαγόμενο στον ΟΣΔΕ και καταληκτικά το αίτημα εξαγοράς ή έγκρισης επέμβασης τωνάρθρων 47 και 47Β ν. 998/1979.

3. Το αίτημα για την υπαγωγή σε πρόδηλο σφάλμα, σύμφωνα με την 153394/919/12.04.2017 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Π.ΕΝ., δεν υποκαθιστά την αντίρρηση επί του θεματικού περιεχομένου του δασικού χάρτη.

Για την διευκόλυνση της διαδικασίας υποβολής αιτήματος έχει συνταχθεί και αναπτυχθεί φόρμα ηλεκτρονικού αιτήματος μέσω τής ιστοσελίδας τής ΕΚΧΑ Α.Ε. στον δικτυακό τόπο ανάρτησης και υποβολήςαντιρρήσεων των δασικών χαρτών, όπου μπορεί να καταχωρίζεται το σχετικό αίτημα υπαγωγής σε πρόδηλοσφάλμα. Η αίτηση μετά την ολοκλήρωση τής ψηφιακής συμπλήρωσής της, υποβάλλεται από τονενδιαφερόμενο, απαρέγκλιτα, στην οικεία Δ/νση Δασών για να προχωρήσει αυτή στα προβλεπόμενα.

Η υποβολή τής αίτησης αφορά σε εκτυπωμένο ενυπόγραφο αντίγραφο τής κατατεθειμένης ψηφιακής αίτησης,το οποίο υποβάλλεται, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, στην οικεία Δ/νση Δασών και λαμβάνει αριθμόπρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου-αιτήματος.

Εφόσον το αίτημα γίνεται αποδεκτό από την Δ/νση Δασών για τήν υπαγωγή σε πρόδηλο σφάλμα, συντάσσεται από την ίδια υπηρεσία υπόμνημα, που προωθείται στην ΕΠ.Ε.Α., ώστε αυτή να επικυρώσει με σχετική απόφασή της. Σε περίπτωση μη αποδοχής τής υπαγωγής σε πρόδηλο σφάλμα, η Δ/νση Δασώναπαντά στον ενδιαφερόμενο για την απόρριψη του αιτήματος.

Συνεπώς, στις περιπτώσεις αμφιβολίας υπαγωγής ή απόρριψης του αιτήματος, μπορεί να υποβάλλεται αντίρρηση εντός των προβλεπομένων προθεσμιών. Εφόσον με την απόφαση της ΕΠ.Ε.Α. εντάσσεται σε κατηγορία πρόδηλου σφάλματος, το καταβληθέν ειδικό τέλος αντιρρήσεων επιστρέφεται στο δικαιούχο,σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία.

Στην εφαρμογή μπορούν να καταχωρούνται και οι περιπτώσεις που διαπιστώνονται πρόδηλα σφάλματα αυτεπάγγελτα από τα τμήματα Δασικών Χαρτογραφήσεων των Δ/νσεων Δασών.

Στην ανωτέρω φόρμα αιτήματος, μέσω τής ιστοσελίδας τής ΕΚΧΑ Α.Ε., για υποβολή πρόδηλου σφάλματος, θα παρέχεται πρόσβαση για τους πολίτες μέχρι το πέρας της προθεσμίας υποβολήςαντιρρήσεων. Για τις Δ/νσεις Δασών, που αφορούν στις περιπτώσεις αυτεπάγγελτης καταχώρισηςπρόδηλων σφαλμάτων, η εφαρμογή θα παραμείνει διαθέσιμη για επτά (7) ημέρες μετά την ανωτέρωπροθεσμία.

Η ενημέρωση σχετικά με την αποδοχή ή την απόρριψη της υπαγωγής σε πρόδηλο σφάλμα, με απαντητικό έγγραφο στον ενδιαφερόμενο, θα πρέπει να ολοκληρωθεί, απαραίτητα, εντός της προθεσμίαςχειρισμού της εφαρμογής από την Δ/νση Δασών (δηλ. το αργότερο 7 ημέρες από το πέρας της προθεσμίαςυποβολής αντιρρήσεων).

Αιτήσεις που κατατίθενται απ' ευθείας στη Δ/νση Δασών, χωρίς να έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή τους από τους ενδιαφερόμενους και οι οποίες γίνονται αποδεκτές ως προς την υπαγωγή σεπρόδηλο σφάλμα, εισάγονται στο σύστημα από την ίδια την υπηρεσία προκειμένου να εξαιρεθούν τηςμερικής κύρωσης του δασικού χάρτη (η εισαγωγή περαιώνεται υποχρεωτικά το αργότερο εντός των 7ημερών από το πέρας της προθεσμίας υποβολής των αντιρρήσεων).

Τέλος, οι Διευθύνσεις Δασών με χρήση της εφαρμογής, θα σημειώνουν την αποδοχή ή απόρριψη αιτημάτων που έχουν καταχωρηθεί ηλεκτρονικά.

4. Η ατέλεια υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του αναρτηθέντος δασικού χάρτη επεκτάθηκε, σύμφωνα με την 155973/999/26.04.2017 ΚΥΑ, αποκλειστικά, για τους Οργανισμούς ΤοπικήςΑυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, με δεδομένη την υποχρέωση να αποδεικνύουν ότι έχουν έννομο συμφέροννα αμφισβητήσουν τον δασικό εν γένει χαρακτήρα ή την μορφή έκτασης ή την παράλειψη συμπερίληψηςτέτοιων εκτάσεων.

Για καμία άλλη περίπτωση ενδιαφερόμενου ή φορέα για υποβολή αντίρρησης για τις περιληφθείσες στον αναρτηθέντα δασικό χάρτη ή κατά τής παράλειψης να περιληφθούν δασικού χαρακτήρα, χορτολιβαδικές ή βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις, συμπεριλαμβανομένου του Ελληνικού Δημοσίου, δεν προβλέπεται εξαίρεση καταβολής τού ειδικού τέλους.

Αιτήματα για ανάκληση αντιρρήσεων υποβάλλονται, αποκλειστικά, για όσο διάστημα διαρκεί και η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων. Αιτήματα για την επιστροφή του ειδικού τέλους υποβάλλονται, είτε αυτοπροσώπως είτε αποστέλλονται ταχυδρομικά, στα οικεία ΣΥΑΔΧ, με θεώρηση του γνήσιου τηςυπογραφής επί της αίτησης τού δικαιούχου αιτούντος. Το υπόδειγμα της αίτησης αποστέλλεται στονενδιαφερόμενο από το οικείο ΣΥΑΔΧ κατόπιν ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Περιπτώσεις που αφορούν σε αντιρρήσεις για τις οποίες οφείλεται επιστροφή του καταβληθέντος ειδικού τέλους, για οποιαδήποτε αιτία, ενημερώνονται οι δικαιούχοι με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, απότο ΣΥΑΔΧ ή την Δ/νση Δασών.

5. Κατά την επεξεργασία των αντιρρήσεων, εφόσον διαπιστωθούν ελλείψεις στον φάκελο που αφορούν στα υποβαλλόμενα στοιχεία, ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για την αναγκαιότητα προσκόμισής τους και συμπλήρωσης τού φακέλου των αντιρρήσεων με τα ελλείποντα στοιχεία εντός των προβλεπομένων προθεσμιών. Ο φάκελος της αντίρρησης, είτε συμπληρωθεί είτε όχι με τα ελλείποντα στοιχεία, προωθείται από την Δ/νση Δασών στην αρμόδια ΕΠ.Ε.Α., συνοδευόμενη από σχετική εισήγηση με την επισήμανση των ενδεχόμενων ελλείψεων και η επιτροπή θα αποφασίσει για την εισαγωγή της προς εξέταση ή μη.

6. Πράξεις χαρακτηρισμού που δεν έχουν καταστεί τελεσίδικες, καθόσον εκκρεμούσε η διαδικασία δημοσιότητας, θεωρούνται ως εκκρεμείς υποθέσεις, μετά την ανάρτηση του δασικού χάρτη που καταργείται και η εφαρμογή τού άρθρου 14 ν. 998/1979.

Προσφυγές κατά πράξεων χαρακτηρισμού ενώπιων των αρμόδιων δικαστηρίων αντιμετωπίζονται, ομοίως, ως εκκρεμείς υποθέσεις και οι αντιρρήσεις, που αφορούν στις σχετικές εκτάσεις, υποβάλλονται ατελώς. Οι φάκελοι των υποθέσεων επιστρέφονται από το δικαστήριο στην οικεία δασική υπηρεσία κατόπινσχετικής αλληλογραφίας.

Επίσης, απαντητικά έγγραφα επί αιτήσεων χαρακτηρισμού εκτάσεων που εκδόθηκαν κατά την περίοδο από τον Μάιο 1981 έως και τις 03.09.1997 (σχετική η 87234/7539/03.09.1997 εγκύκλιος οδηγία του Υπουργού Γεωργίας), εφόσον δεν έλαβαν τη δημοσιότητα που επιβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 14 τουνόμου 998/1979, δεν θεωρούνται πράξεις χαρακτηρισμού (είτε τελεσίδικες είτε εκκρεμείς) και συνεπώς επίαυτών υποβάλλονται κανονικά αντιρρήσεις.

7. Στις περιπτώσεις που έχουν εκδοθεί έγγραφα βεβαιωτικού περιεχομένου σχετικά με τον χαρακτήρα εκτάσεων περιλαμβανομένων στους κτηματικούς χάρτες του ν. 248/1976, κατ' εφαρμογή των διατάξεων τωνάρθρων 10 (εδ. δεύτερο, περ. θ΄, τμήματος ι΄) και 21 (παρ. 10) ν. 3208/2003 μέχρι την κατάργησή τους την31.03.2011 με τον ν. 3937/2011, θεωρούνται ότι είναι σε ισχύ ως διαπιστωτικού περί του χαρακτήρα τηςέκτασης πράξεις και μπορούν να υποβληθούν αντιρρήσεις ατελώς, προκειμένου να κριθούν από τις αρμόδιεςΕΠ.Ε.Α..

8. Σε ό,τι αφορά αντιρρήσεις, επί γεωτεμαχίων που περιλαμβάνονται εντός διενεργηθέντων, κατά τις διατάξεις τής αγροτικής νομοθεσίας, αναδασμών, αυτές αντιμετωπίζονται κατά τον ίδιο τρόπο με τις εποικιστικές εκτάσεις. Αυτό σημαίνει ότι ενδεχόμενες αντιρρήσεις που αφορούν στο δασικό εν γένειχαρακτήρα και μόνο, που προκύπτει από την παλαιότερη αεροφωτογράφιση, υποβάλλονται ατελώς.

9. Για τις περιοχές που έχει αναρτηθεί ο δασικός χάρτης, συνεπώς έχει πάψει η εφαρμογή του άρθρου 14 ν. 998/1979 και οι επιτροπές του άρθρου 10 έχουν καταστεί αναρμόδιες για τον χαρακτηρισμό περιοχών ως δάση, δασικών και λοιπών περιπτώσεων των άρθρων 3 και 4 ιδίου νόμου, ο ειδικότερος χαρακτηρισμόςκαι υπαγωγή στις περιπτώσεις των άρθρων αυτών διενεργείται από την Επιτροπή Δασολογίου Περιφερειακής Ενότητας. Κατόπιν τούτου και με δεδομένο ότι σε περιοχές τής χώρας βρίσκονται ήδη σεανάρτηση οι δασικοί χάρτες, να μεριμνήσετε για την, το συντομότερο δυνατό, σύσταση των επιτροπών,προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα εφαρμογής των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας, στις οποίεςπροϋπόθεση είναι ο προσδιορισμός τής κατηγορίας των ανωτέρω άρθρων 3 και 4.

10. Γενικώς, υπενθυμίζουμε ότι ο δασικός χάρτης δεν καταργεί, δεν τροποποιεί, δεν αναστέλλει, ούτε αναιρεί την ισχύ διατάξεων της εν γένει δασικής νομοθεσίας, αλλά και οποιασδήποτε άλλης διάταξης τής γενικής ή ειδικής νομοθεσίας, που δεν έρχεται σε αντίθεση με αυτή. Πράξεις τής διοίκησης που έχουν εκδοθείσε εφαρμογή κείμενων διατάξεων και δεν έχουν ανακληθεί ή ακυρωθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο ή λόγο, είναισε ισχύ και δεν ανατρέπονται από τον δασικό χάρτη.

Κατόπιν τούτων, οι Δ/νσεις Δασών να γνωστοποιήσουν τους αναρτημένους δασικούς χάρτες στα οικεία δασαρχεία για την εφαρμογή των διατάξεων, που εξακολουθούν να είναι στην αρμοδιότητά τους.